Услови за Рамковен Кредит

Намена на кредитот

Кредити за основни и обртни средства

Целна група

Бизнис клиенти

Износ

до 30.000 ЕУР

Рок на враќање

 до 24 месеци

Грејс период

до 24 месеци

Месечна провизија

1%

Каматна стапка

9%

Провизија за обработка

2.9% еднократно

Провизија за управување со рамка

0.1%

Останати трошоци на кредитот

Нотарски трошоци

Обезбедување

До 300.000 два гаранти
Над 300.000 хипотека на движен или недвижен имот

Документација

Тековна состојба, завршна пресметка, имотен лист

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Исплата

Жиро сметка

 

Апликација за Рамковен Кредит

    Податоци за правно лице

    Податоци за кредитот