Услови за Хипотекарен Кредит

Намена на кредитот

Ненаменски кредит за лични потреби

Целна група

Физички лица

Износ

до 30.000 ЕУР

Рок на враќање

до 24 месеци

Грејс период

до 24 месеци

Каматна стапка

0%

Провизија за обработка

3.5% (еднократно)

Месечна провизија

1,9%

Останати трошоци на кредитот

Нотарски трошоци

Обезбедување

Хипотека на недвижен имот

Документација

Лична карта, имотен лист

Начин на отплата

Во зависност од потребите на клиентот

Исплата на кредитот

Трансакциска сметка

Апликација за Хипотекарен Кредит

    Податоци за Клиентот

    Податоци за Кредитот