Трошоци за кредитирање

МИНТ – Кредит

Потврда за состојба на долг

690

Потврда за затворен кредит

690

Реиздавање на амортизационен план, по барање на клинетот

690

Провизија за доцнење

0,5%  од одобрениот износот дневно после 5тиот ден од доспевање на рата, не повеќе од 60% од износот на кредит

Провизија за одобрување на кредит

10% од одобрена главница